ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Από την ηλικία των τριών χρονών  (Β’ τάξη) αρχίζει η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη ηλικία για εισαγωγή δεύτερης γλώσσας, αφού έχει πρώτα αναπτυχθεί η πρώτη.

Τα παιδιά μπορούν πλέον να εξοικειωθούν με τα Αγγλικά σε ταχύτερους ρυθμούς και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και στις δύο γλώσσες.

Για τη διδασκαλία των Αγγλικών χρησιμοποιούμε οπτικοακουστική μέθοδο με τη χρήση διαδραστικών πινάκων (Interactive Touch Screens). Με το πρόγραμμα Happy Hearts και μέσα από πολλά παιχνίδια, τα παιδιά αποκτούν ορθή προφορά και εξοικειώνονται με τα ακούσματα της γλώσσας. Το μάθημα διδάσκει πτυχιούχος εκπαιδευτικός με ειδίκευση στον συγκεκριμένο τρόπο μάθησης.